În luna decembrie 2018, compania Innovation in Health Center, organizator al Galei Innovation in Health Awards, a acordat PREMIUL DE EXCELENȚĂ “INNOVATION IN HEALTH” GRUPULUI DE CERCETARE AL FACULTĂȚII DE BIOINGINERIE MEDICALĂ din Iași, format din Conf. Dr. Călin Corciova, S.L. Dr. Mariana Rotariu, S.L. Dr. Marius Turnea, Asist. Drd. Cătălin Ionite, Bioing. Drd. Andrei Ghiorghiță, Bioing. Robert Fuior, Prof. Dr. Dragoș Arotăriței pentru rezultate deosebite în dezvoltarea de sis-teme HI-TECH în domeniul reabilitării medicale. Facultatea ființează sub autoritatea Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași și este un CENTRU DE EXCELENȚĂ în ceea ce privește învățământul medical din România.

Facultatea de Bioinginerie Medicală din cadrul Universităţii de Medicinǎ și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iaşi este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată și certificată ARACIS/IEP-EUA care pregăteşte specialişti în douǎ domenii de licenţǎ:

– Domeniul Științe Inginerești Aplicate, specializarea Bioinginerie;

– Domeniul Sănătate, specializarea Balneofiziokinetoterapie şi recuperare.

În 1998, profesorul George Emil Palade – singurul român laureat al Premiului Nobel, profesor la Departamentul de Bioinginerie, Universitatea San Diego, California – împreună cu directorul Departamentului de Bioinginerie și directorul Institutului de Bioinginerie din San Diego – a analizat şi apreciat pozitiv misiunea, obiectivele şi planurile de învăţământ ale Facultăţii de Bioinginerie Medicala din Iaşi.

Facultatea de Bioinginerie Medicală are drept obiectiv major formarea de specialişti cu solide cunoştinţe şi deprinderi în domeniul biomedical, în conformitate cu definiţia BECON (Bioengineering Consortium): The application of concepts and methods of engineering, biology, medicine, physiology, physics, materials science, chemistry, mathematics and computer science to develop methods and technologies to solve health problems in humans. http://www.nibib.nih.gov.

Bioingineria creează concepte fundamentale şi cunoştinţe de la nivel molecular până la nivel sistemic şi dezvoltă noi produse biologice, materiale, procese, implanturi și produse informatice pentru prevenirea, diagnosticul şi tratamentul bolilor, pentru reabilitarea pacientului și creşterea gradului de sănătate.

Specializarea de Bioinginerie îşi propune să formeze specialişti cu o platformă amplă în urmatoarele domenii:

– echipamente de diagnostic şi tratament – pregătirea se realizează acumulând cunoştinţe din domeniile: electronică, informatică, instrumentaţie biomedicală, prelucrare de semnale, măsurări fiziologice;

– proteze – cu rol de a suplini anumite structuri degradate ale organismului uman. Programul de studiu are în componenţă disciplinele: chimie, biomateriale, inginerie tisulară, biocompozite, biomecanică, protezare, ortezare etc;

– biotehnologii medicale modern – îmbină şi aplică informaţii din: biologie, biochimie, substanţe biologic active, genetică, inginerie chimică și biochimică, permiţând obţinerea de medicamente, produse fitoterapeutice, cosmetice, alimentare, biostimulatori etc.

Specializarea Balneofiziokinetoterapie și Recuperare, din cadrul domeniului de studii universitare de licenţă Sănătate, formează specialişti pentru:

– Realizarea programelor de kinetoterapie, adaptate patologiei și conforme obiectivelor stabilite de medic;

– Elaborarea și realizarea programelor de hidrotermoterapie, în acord cu patologia, în cadrul programului integrat de tratament recuperator;

– Realizarea protocoalelor de electroterapie întocmite de medic;

– Efectuarea determinărilor necesare pentru stabilirea diagnosticului functional, precum şi monitorizarea pacientului;

– Instruirea pacientului în vederea utilizării ortezelor, protezelor și a altor dispozitive de facilitare a activităţilor cotidiene și socio-profesionale.

Facultatea contribuie la creşterea standardului de calitate în sistemul de sănătate din România. Pentru atingerea acestui obiectiv, Facultatea de Bioinginerie Medicală urmăreşte în mod continuu:

– promovarea calităţii şi eficienţei în procesul educaţional;

– modelarea armonioasă a personalităţii şi dezvoltarea aptitudinilor creative ale studenţilor;

– dezvoltarea continuă a cercetării ştiinţifice, la nivelul standardelor internaţionale şi afirmarea performanţelor ştiinţifice ale membrilor comunităţii academice;

– integrarea în reţelele universitare naţionale şi internaţionale pe criterii de performanţă şi complementaritate;

– dezvoltarea parteneriatelor cu mediul de afaceri, instituţiile publice locale sau naționale, cu instituţii și organizații internaționale.

Facultatea de Bioinginerie Medicală îşi adaptează şi diversifică continuu structura academică pentru realizarea unui mediu adecvat educaţional și de cercetare ştiinţifică, în funcţie de elemente de reformă ale învăţământului românesc, strategiile naţionale din domeniile economic, al cercetării ştiinţifice şi forţei de muncă, strategia universității, resursele umane şi materiale existente şi cele de perspectivă.

Fiind conştienţi de faptul că studenţii reprezintă cea mai importantă resursă care va influenţa viitorul, unul din principalele obiective ale cadrelor didactice din Facultatea de Bioinginerie Medicală este dezvoltarea tinerilor studenţi cu iniţiativă. Mediul dinamic din acest domeniu biomedical formează şi dezvoltă abilităţile inovatoare şi de comunicare ale studenţilor. De aceea, cadrele didactice de la această facultate ieșeană de prestigiu consideră că implicarea lor în astfel de proiecte este benefică în dezvoltarea carierei lor de bioingineri medicali.

Activitatea de cercetare știintifică a studenţilor se desfașoară încă din primii ani de studiu, fiind organizată astfel:

– cercuri știinţifice studențești;

– concursuri profesional-știinţifice nationale și internaţionale;

– cooptarea studenţilor în cadrul colectivelor de cercetare;

– organizarea de manifestări ştiinţifice interne (conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice, mese rotunde, workshop-uri şi alte manifestări ştiinţifice);

– participarea studenţilor la conferinţe, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice internaţionale.

Domenii de cercetare recunoscute:

– Proiectarea și realizarea de sisteme de monitorizare a parametrilor vitali prin metode neinvazive, bazându-se pe noile tehnologii computerizate;

– Crearea de modele fiziologice prin modelare și simulare matematică;

– Realizarea de sisteme de tip “assistive device”;

– Realitate virtuală în recuperare medicală;

– 3D în medicină.

PREMII:

– premii speciale din partea firmelor: Continental, Microchip şi Veoneer – Concurs “Microcontrolere şi aplicaţii – Mihail Konteschweller” 2018 – a IX-a ediție;

– premiul I și medalia de aur – Concursul Internaţional Studenţesc „Ingineria sistemelor microelectronice acad. Sergiu Rădăuţan”, organizat la Chișinău de Universitatea Tehnică a Moldovei, 2018;

– Premiul III şi medalia de bronz – Concursul Internaţional Studenţesc „Ingineria sistemelor microelectronice acad. Sergiu Rădăuţan”, organizat la Chișinău de Universitatea Tehnică a Moldovei, 2018;

– Premiul special Mechatronics Innovation Center – Concursul Internaţional Studenţesc „Ingineria sistemelor microelectronice acad. Sergiu Rădăuţan”, organizat la Chișinău de Universitatea Tehnică a Moldovei, 2018;

– Premiul III la A XXI-a ediție a Conferinței Naționale de Bioinginerie pentru Studenți și Tineri Cercetători, 2018.

ECHIPA care a realizat proiectul de prezentare a facultății este următoarea:

Conf. Univ. Dr. Călin CORCIOVĂ – bioinginer medical;

 

 

 

 

Şef Lucrări Dr. Marius TURNEA – matematici speciale;

 

 

 

 

Şef Lucrări Dr. Mariana ROTARIU – kinetoterapeut;

 

 

 

 

Prof. Univ. Dr. Dragoş AROTĂRIŢEI – programare;

 

 

 

 

Drd. Andrei GHEORGHIŢĂ – bioinginer medical;

Drd. Cătălin IONIŢE – kinetoterapeut;

 

 

 

 

Robert FUIOR – student.